Giải đáp: cúng thí thực là gì? Cách cúng thí thực tại nhà chuẩn nhất

06/10/2023 11:00

Cúng thí thực là nghi lễ bố thí, cúng thực cho những người chết oan, chết đường chết chợ, chết trẻ,... chưa được tái sinh và không được thờ cúng nên trở thành linh hồn đói khổ, thiếu khát. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa cũng như cách thực hiện nghi lễ này. Bài viết dưới đây, đồ đồng Thiên Phúc sẽ giải đáp chi tiết về cúng thí thực là gì? lễ vật cúng thí thực như thế nào? cách cúng thí thực chuẩn nhất, mời quý bạn đọc cùng theo dõi!

Tìm hiểu: cúng thí thực là gì?

Cúng thí thực là nghi lễ cúng bố thí, thí thực cho những linh hồn chết oan, chết đường, chết chợ, chết trẻ,... chưa được tái sinh và không được thờ cúng nên họ luôn có cảm giác thiếu khát, đói khổ.

Những người chết oan, chết đường, chết chợ ấy không hiểu được rằng chết là để chuyên sinh sang một kiếp sống khác nên họ vẫn vương vấn, vất vưởng ở trên cõi nhân gian.

Những linh hồn này phần sinh vào cảnh giới thấp dưới địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh, họ luôn có cảm giác đói khát, thèm muốn đồ ăn. Vì vậy, lễ cúng thí thực thường được tổ chức với vật phẩm cúng hiến và đối tượng thọ nhận phải tương ứng. Trong văn hóa cúng tế dân gian, mỗi khi cúng, người ta thường thiết lập vàn thượng và bàn hạ. Trong đó:

Bàn thượng: hay còn gọi là bàn Thiên, dâng hoa quả, trái cây, nước tinh khiết, cúng chư tiên và chúng sanh ở cảnh giới cao.

Bàn hạ: hay còn gọi là bàn hương linh, dâng cơm, cháo, bánh trái cúng cho hương linh.

Khi cúng thí thực, người cúng thỉnh sư đọc chân ngôn, cầu sự gia trì của Phật, Bồ Tát giúp hương linh được thọ dụng no đổ và thoát cảnh đói khát.

Tìm hiểu: cúng thí thực là gì?
Tìm hiểu: cúng thí thực là gì?

Lễ vật cúng thí thực

Trà có hương thơm

Thực: mâm cơm chay gồm các thức ăn từ rau củ, cơm, sữa, hoa quả bánh kẹo, nước, cháo, muối.

Cách sắp lễ: bày lễ trên chiếc bàn, cắm hương vào chỗ cắm hoa.

Lưu ý:

Khi cúng thí thực tuyệt đối không sát sinh, không đốt tiền vàng mã.

Khi thực hiện nghi lễ, không cần kiêng ngày giờ tháng năm tuổi.

Lễ vật cúng thí thực
Lễ vật cúng thí thực

Bài cúng thí thực

(Quỳ gối, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần linh quang giáng về đây, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại:… Hôm nay là ngày… tháng… năm…, gia đình con/chúng con, vâng theo lời Đức Phật dạy, hướng tới các vong linh ngạ quỷ khổ đói, thực tập tu tâm từ bi, con/chúng con sắm sửa vật thực lòng thành, thực hành bố thí, hiến cúng đến cho chúng và cũng đem công đức này, để cầu hạnh phúc đến cho gia đình.

Đệ tử con/chúng con chân thật tu học, dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng (tu ở chùa nào thì đọc tên chùa đó), với sự chân thật nương tựa Tam Bảo, con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh và độ cho vong linh của...

Con/chúng con xin thỉnh mời các vong linh cô hồn, ngạ quỷ lang thang đói khổ, không người thân cấp đỡ cúng tế, cùng các vong linh, có hữu duyên với gia đình con/chúng con, được nương năng lực của Tam Bảo, mà vân tập về tại nơi đây, dự pháp nghe kinh, mong nguyện họ được nương oai lực Tam Bảo, được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của gia đình con/chúng con.

Chúng con nhất tâm mời thỉnh (3 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông, 1 lễ).

Cách cúng thí thực tại nhà chuẩn nhất

NGUYỆN HƯƠNG (Chi lễ nguyện)

Hương giới, hương định, cùng hương tuệ.
Hương giải thoát, giải thoát tri kiến.
Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới,
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.
Nam mô Bồ-tát Hương Cúng Dường. (Niệm 3 lần)

     Hôm nay là ngày..... tại..... tín chủ..... phát tâm sắm chút ít phẩm vật: Hương, hoa, cơm, cháo, bánh, nước….. cúng thí cho các hương linh, vong linh, cô hồn. Ngưỡng nguyện Đức Địa Tạng từ tôn tiếp độ cho các chư vị hương linh, vong linh, cô hồn được về đây thính pháp nghe kinh và thọ vật thực, cùng quy hướng thọ tam quy, nương nhờ thần lực Tam bảo hộ trì tiếp độ cho các hương linh, vong linh và các cô hồn được sớm siêu sinh thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sanh về nơi cõi an vui, gặp Chánh pháp tu hành chóng giác ngộ giải thoát.

Cúi mong Tam bảo thường ở khắp 10 phương cùng chư Long Thần hộ pháp từ bi thương xót đồng đến chứng minh và gia hộ. (3 lần) 

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.
Quy kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. 

Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong tướng “không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.  

Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát Nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba-la-mật-đa, được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát Nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng:
    "Yết đế, yết đế, Bala yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha". (Niệm 3 lần)

TỤNG

1-  Này các vị hương linh Phật tử
Tôi nay cúng thí cho các vị
Thức ăn này biến khắp mười phương
Các vị hương linh Phật tử cùng chung hưởng.
Nguyện đem công đức thí thực này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng các hương linh
Đều trọn thành Phật đạo.

2-  Này các vị vong linh hữu tình
Tôi nay cúng thí cho các vị
Thức ăn này biến khắp mười phương
Các vị vong linh hữu tình cùng chung hưởng.
Nguyện đem công đức thí thực này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng các vong linh
Đều trọn thành Phật đạo.

3- Này các vị cô hồn
Tôi nay cúng thí cho các vị
Thức ăn này biến khắp mười phương
Các vị cô hồn cùng chung hưởng.
Nguyện đem công đức thí thực này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng các cô hồn
Đều trọn thành Phật đạo.

* Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

* Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa đa, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

* Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

* Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.  (3 lần)

SÁM HỐI

Các vị hương linh Phật tử
Vốn tạo bao vọng nghiệp.
Đều do vô thỉ tham sân si    
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay thảy đều xin sám hối.
Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị vong linh hữu tình
Vốn tạo bao vọng nghiệp.
Đều do vô thỉ tham sân si    
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay thảy đều xin sám hối.
Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị cô hồn
Vốn tạo bao vọng nghiệp.
Đều do vô thỉ tham sân si    
Từ thân miệng ý phát sinh ra.
Hôm nay thảy đều xin sám hối.
Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

*- Các vị hương linh Phật tử xin quy y Phật.
- Các vị hương linh Phật tử xin quy y Pháp.
- Các vị hương linh Phật tử xin quy y Tăng.

*- Các vị vong linh hữu tình xin quy y Phật.
- Các vị vong linh hữu tình xin quy y Pháp.
- Các vị vong linh hữu tình xin quy y Tăng.

*- Các vị cô hồn xin quy y Phật.
- Các vị cô hồn xin quy y Pháp.
- Các vị cô hồn xin quy y Tăng.

*- Các vị hương linh Phật tử quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.
- Các vị hương linh Phật tử quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
- Các vị hương linh Phật tử quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị vong linh hữu tình quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.
- Các vị vong linh hữu tình quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
- Các vị vong linh hữu tình quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị cô hồn hồn quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.
- Các vị cô hồn quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
- Các vị cô hồn quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị hương linh Phật tử, đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.
- Các vị hương linh Phật tử, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
- Các vị hương linh Phật tử, đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.
- Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
- Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị cô hồn, đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.
- Các vị cô hồn, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
- Các vị cô hồn, đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị hương linh Phật tử quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.
- Các vị hương linh Phật tử quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ.
- Các vị hương linh Phật tử quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

*- Các vị vong linh hữu tình quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.
- Các vị vong linh hữu tình quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ.
- Các vị vong linh hữu tình quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

*- Các vị cô hồn quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.
- Các vị cô hồn quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ.
- Các vị cô hồn quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn
Tự tánh pháp môn thệ nguyện học.
Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

HỒI HƯỚNG

Thí thực công đức khôn tính kể
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Nguyện cho các Hương linh, các vong linh cùng các chúng cô hồn, nương từ lực Tam bảo được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui.

Nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chúng hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sanh an nhiên giải thoát.

Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chống tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

Khắp nguyện: Phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch. 

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

Hy vọng những chia sẻ trên đây của đồ đồng Thiên Phúc đã giúp bạn đọc hiểu rõ được ý nghĩa và cách cúng thí thực tại nhà chuẩn nhất!


 

Share
Thêm vào giỏ hàng thành công
Đăng ký nhận tin
Kết nối với chúng tôi
Royal Thiên Phúc
  • Cơ sở 1: 663 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội​
  • Cơ sở 2: Số 9 B1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội​
  • Cơ sở 3: 121B Nguyễn Văn Trỗi , P12 , Quận Phú Nhuận - TP.HCM​
  • Xưởng sản xuất: Khu A – Thị Trấn Lâm – Ý Yên – Nam Định​
  • Hotline: 0947.90.6666
  • Email: royal.thienphuc@gmail.com
Để lại số điện thoại để được ưu đãi 30%
Bản đồ
Zalo Chat